top of page
Penceel zonder achtergrond 2.png

Nieuws & blog

Dossier corona - de steunmaatregelen

Bijgewerkt op: 29 mrt. 2020

De maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus volgen elkaar in rap tempo op en inmiddels heeft de overheid een aantal tegemoetkomingen aangekondigd om getroffen ondernemers door de coronocrisis heen te helpen. Veel van deze tegemoetkomingen werden enkel nog aangekondigd. Nadere uitwerking of openstelling van de regeling moet nog plaatsvinden. Op deze pagina worden de aangekondigde tegemoetkomingen opgesomd en deze pagina zal telkens worden aangevuld, indien er meer nieuws over de tegemoetkomingen bekend is.


Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Zoals ik in mijn eerdere blog al schreef, is de regeling voor Werktijdverkorting ingetrokken, omdat deze regeling niet was toegesneden op zo ongekend veel aanvragen. Werktijdverkorting kan dus niet langer worden aangevraagd. In plaats daarvan is de NOW in het leven geroepen.


Hoofdpunten van de regeling:

 • Als werkgever mag je geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aanvragen voor je werknemers, gedurende de periode waarover tegemoetkoming wordt ontvangen;

 • je verwacht ten minste 20% omzetverlies;

 • de aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden en kan eenmalig worden verlengd met 3 maanden;

 • de regeling geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;

 • de hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de terugval in omzet en bedraagt maximaal 90%. Meer specifiek:

 1. Indien 100% van de omzet weg valt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van werkgever;

 2. indien 50% van de omzet weg valt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van werkgever;

 3. indien 25% van de omzet weg valt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van werkgever.

 • op basis van de aanvraag, zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling van omzet is geweest;

 • voor aanvragen die een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming overstijgen, is een accountantsverklaring vereist;

 • bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming, vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Horeca ondernemers die er nu voor kiezen een afhaal- en bezorgservice op te starten, doen er dus verstandig aan de kosten tegen de baten af te wegen!

Momenteel wordt nog overleg gevoerd over de uitvoering van deze regeling. Op dit moment kun je nog geen NOW-aanvraag indienen. Zodra er meer bekend is over de uitvoering en de wijze waarop NOW kan worden aangevraagd, lees je het hier!


Indien je in de oude regeling van werktijdverkorting al een aanvraag hebt gedaan, krijg je hierover bericht. Deze aanvraag zal worden beschouwd als een aanvraag voor de NOW. Wel zal waarschijnlijk aanvullende informatie bij je worden opgevraagd.


Compensatieregeling: € 4.000 voor direct getroffen ondernemers

De maatregelen die door het kabinet zijn genomen, ter bestrijding van het coronavirus, hebben voor een aantal sectoren in het bijzonder grote consequenties. Denk aan de horecasector, de culturele sector, reisbranche en bijvoorbeeld de evenementenbranche.


Er komt een tegemoetkoming voor de eerste nood van deze ondernemers, die zijn getroffen door de overheidsmaatregelen en die daardoor hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. Deze tegemoetkoming bedraagt een forfaitair bedrag van 4.000. Deze € 4.000, mocht je die krijgen, telt niet mee voor de beoordeling of je aanspraak kunt maken op de TOZO-regeling (zie hieronder).


UPDATE 27 MAART 2020 - noodloket open!

Op 27 maart 2020 is het noodloket, om het compensatiebedrag van € 4.000,00 aan te vragen, geopend. De regeling heet vanaf nu officieel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Aan de hand van de SBI-code waarmee jouw onderneming staat geregistreerd bij de KvK, wordt bepaald of je voor deze tegemoetkoming in aanmerking komt. Zoek je SBI-code via deze link. Een aanvraag kun je doen via deze link.


UPDATE 29 MAART 2020 - Uitbreiding regeling

Vanaf 30 maart 2020 kunnen meer groepen bedrijven een beroep doen op deze regeling. De regeling staat vanaf 30 maart 2020 ook open voor bedrijven in de non-food sector, zoals winkeliers. Bovendien kunnen bedrijven die wél getroffen zijn, maar geregistreerd staan onder een andere SBI-code, dit melden bij uitvoeringsorganisatie RVO. Er wordt dan per geval bekeken of de ondernemer in aanmerking komt voor de regeling. Meer info lees je hier.


Uitstel voor de betaling van belastingen

Voor ondernemers geldt dat zij, nadat zij aangifte hebben gedaan en een aanslag hebben ontvangen, bijzonder uitstel van betaling kunnen vragen aan de Belastingdienst. Dit kan voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting (btw).


Wat moet je doen?

Stuur een brief aan de Belastingdienst (postbus 100, 6400 AC Heerlen), waarin je aangeeft en motiveert dat je door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat het verzoek is ontvangen, krijg je automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoef je niet te betalen. Indien je voor een langere periode uitstel wenst aan te vragen, dien je aanvullende informatie aan te leveren. Hierover later meer nieuws.

In elk geval is voor de eerste 3 maanden betalingsuitstel geen verklaring van een deskundige (bijvoorbeeld een accountant of brancheorganisatie) nodig!

Ben je ondernemer, betaal je een voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting en verwacht je een lagere winst door de uitbraak van corona? Dan kun je bovendien deze voorlopige aanslag wijzigen, zodat je direct minder belasting betaalt. Let wel op: indien je later dit jaar weer meer winst maakt, is het verstandig opnieuw naar de voorlopige aanslag te kijken. Zo voorkom je dat je achteraf veel belasting moet bijbetalen.


Overige belastingmaatregelen:

 • De belastingrente en invorderingsrente tijdelijk verlaagd naar 0,01% (in plaats van 4%);

 • Om de lage WW-premie toe te passen bij werknemers die voor onbepaalde tijd in dienst zijn (gevolg WAB), moeten werkgevers de arbeidscontracten van deze werknemers schriftelijk vastleggen. Voor werknemers die op 31 december 2019 al in dienst waren, was de werkgever hiertoe in de gelegenheid tot 1 april 2020. Deze periode is verlengd tot 1 juli 2020. Voor werknemers die na 1 januari 2020 in dienst zijn gekomen, geldt nog steeds dat het arbeidscontract direct schriftelijk moet worden vastgelegd.

LET OP! Dit uitstel biedt meer mogelijkheden! Was er op 31 december al sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar was deze nog niet op schrift gesteld? Dan is nu je kans om direct een goede arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op te stellen. Zo voorkom je juridische problemen in de toekomst!

Bezoek de website van de Belastingdienst voor uitgebreide informatie en uitleg over de manier van aanvragen.


Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Deze regeling is gebaseerd op het de al bestaande Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. De regeling biedt inkomensondersteuning voor zelfstandigen tot het sociaal minimum en het bedrag bedraagt maximaal € 1.050,00 netto per maand voor alleenstaanden en 1.500,31 netto per maand voor gehuwden of samenwonenden. De voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden, vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland nu verkeert. De inkomensvoorziening voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld niet te worden terugbetaald. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.


Vooralsnog geldt deze regeling voor 3 maanden, dus tot 1 juni 2020 en werkt terug 1 maart 2020. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeente waarin de ondernemer woont. De regeling is nu nog niet van kracht. Zodra hierover meer nieuws te melden is, lees je het hier.


Kijk hier voor meer informatie.


UPDATE 27 MAART 2020 - Voorwaarden bekend gemaakt

Op 27 maart 2020 zijn de voorwaarden bekend gemaakt, die voor ondernemers gelden om in aanmerking te komen voor deze regeling.


De voorwaarden zijn:

 • de ondernemer moet verklaren dat hij verwacht dat zijn inkomen als gevolg van de coronacrisis de komende 3 maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Door de versoepelde regels, wordt er vooraf geen onderzoek gedaan naar de juistheid van deze stelling van de ondernemer. Blijkt de verklaring echter achteraf onjuist te zijn, dan moet dit alsnog worden doorgegeven aan de gemeente. Daarnaast hebben het vermogen (bijv. spaargeld en een eigen huis) en het inkomen van de partner geen invloed op de tegemoetkoming. Mocht je als direct getroffen ondernemer het bedrag € 4.000,00 ontvangen, dan geldt dit bedrag ook niet mee bij de beoordeling;

 • De zzp'er moet in Nederland gevestigd zijn en hoofdzakelijk in Nederland werken;

 • De ondernemer moet voldoen aan het urencriterium voor zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat hij het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandige werkzaam moet zijn geweest. Indien de ondernemer korter dan een jaar als zelfstandige werkt, geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt;

 • De ondernemer moet vóór aankondiging van deze regel, 17 maart 2020, al ingeschreven staan bij de KvK.


Let op! Vooraf zal er dus geen, of slechts een zeer summiere, toetsing plaatsvinden. Het kabinet heeft echter aangekondigd dat achteraf de juistheid van de informatie wel zal worden getoetst. Indien de aanvraag onjuist of onterecht blijkt te zijn gedaan, dient de uitgekeerde bijstand te worden terug betaald.


Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Met de BMKB-regeling kun je als mkb-ondernemer een borgstelling krijgen voor een gedeelte van een krediet. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat dan garant voor dat deel, waardoor jij als ondernemer bij de bank meer kunt lenen. Deze BMKB-regeling is nu verruimd, waardoor ondernemers die getroffen zijn door de coronaproblematiek onder gunstigere voorwaarden geld kunnen lenen bij de bank. Het borgstellingskrediet wordt verruimd van 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt, naar 75%. Bovendien kan de BMKB-regeling ook worden benut voor een overbruggingskrediet of voor verhoging van het rekening courant-krediet.


De BMKB-regeling wordt niet door de ondernemer zelf aangevraagd, maar door de kredietverstrekker. De verruiming geldt vanaf 16 maart 2020.


Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Voor een middelgroot- of groot bedrijf dat krediet nodig heeft, is het nu makkelijker om een banklening of bankgarantie te krijgen. De bank krijgt een 50% Staatsgarantie en loopt zo minder risico. Eerder kon via deze regeling minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 50 miljoen worden geleend. Door de verruiming kan nu maximaal € 150 miljoen per onderneming worden geleend.


Kijk hier voor de specifieke voorwaarden. Ook deze regeling wordt aangevraagd door de uw financierder.

Noodhulp per gemeente

Inmiddels heeft een aantal gemeenten een Noodloket voor ondernemers geopend, waarin zij regelingen aanbieden om ondernemers te ondersteunen. Raadpleeg jouw gemeente om te weten of, en zo ja hoe, zij je kunnen helpen.


De uitleg en tegemoetkomingen van de gemeente Valkenswaard, lees je hier, in een brief van burgemeester Ederveen en Wethouder Geldens.


Heb je vragen over jouw situatie, bel of mail mij dan en dan help ik je verder!

223 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page