top of page
Penceel zonder achtergrond 2.png

Nieuws & blog

Nieuwe berekening partneralimentatie vanaf 2023

Het is januari 2023 en dat betekent dat vanaf nu een nieuwe manier voor het berekenen van partneralimentatie wordt gehanteerd. Tot 2023 was het namelijk zo dat de draagkracht van een onderhoudsplichtige bij het berekenen van kinderalimentatie op een andere manier werd vastgesteld dan bij het berekenen van partneralimentatie. Dit verschil wilde men zoveel mogelijk gelijk trekken en daarom dus een nieuwe berekenwijze voor partneralimentatie. De verschillen en hoe het vanaf 2023 zit? Ik leg het je hieronder uit.


Wat is draagkracht?

Met draagkracht wordt bedoeld het bedrag dat een onderhoudsplichtige (bijv. een ouder of ex-echtgenoot) wordt geacht beschikbaar te hebben voor het betalen van alimentatie. De draagkracht wordt berekend op basis van het inkomen en de lasten van de onderhoudsplichtige.


Verschillende manieren van berekenen

Tot 2023 werd de draagkracht ten behoeve van de kinderalimentatie dus anders berekend dan ten behoeve van de partneralimentatie. Het verschil zat voornamelijk in het feit dat bij de berekening van de draagkracht voor kinderalimentatie al lange tijd wordt gerekend met zogenaamde 'forfaitaire normen'. Namelijk:

 • de onderhoudsplichtige wordt geacht 30% van zijn/haar netto inkomen te besteden aan woonkosten;

 • Er wordt rekening gehouden met een normbedrag voor de noodzakelijke kosten van levensonderhoud van de onderhoudsplichtige. Dit normbedrag wordt twee keer per jaar landelijk vastgesteld. Op dit moment bedraagt het normbedrag € 1.175 per maand. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

  • bijstandsnorm € 1.196,-

  • wooncomponent -/- € 223,-

  • ziektekosten € 157,-

  • ziektekostencomponent -/- € 3,-

  • onvoorzien € 50,-

NB. voor pensioengerechtigden geldt een hoger normbedrag. Daar ga ik hier niet nader op in.


Bij de berekening van partneralimentatie gold het bovenstaande tot 2023 niet. Daar werd bij het bepalen van de draagkracht rekening gehouden met de werkelijke woonlast en werkelijke kosten van levensonderhoud van de onderhoudsplichtige.


Het 'woonbudget' en het normbedrag

In dat laatste komt dus vanaf 2023 verandering. Ook bij het bepalen van de draagkracht van een onderhoudsplichtige in geval van partneralimentatie zal in beginsel gewerkt worden met een woonbudget en een normbedrag voor de kosten van levensonderhoud.


Men gaat er ook hier vanuit dat de onderhoudsplichtige 30% van zijn/haar netto inkomen besteedt aan woonkosten. Uit dit woonbudget worden alle woonkosten geacht te worden betaald (dus ook bijvoorbeeld energiekosten, belastingen en onderhoudskosten).


Het staat iemand vrij meer te besteden aan woonkosten, maar dan wordt met die hogere woonkosten in beginsel géén rekening gehouden bij het berekenen van de partneralimentatie. Op deze manier wil men (o.a.) voorkomen dat een onderhoudsplichtige (bijvoorbeeld) een dure woning huurt om vervolgens te stellen dat hij/zij geen draagkracht heeft om partneralimentatie te voldoen.


Van het netto besteedbaar inkomen, verminderd met 30% woonbudget en het normbedrag voor kosten van levensonderhoud is vervolgens 60% beschikbaar als draagkracht voor partneralimentatie.Uitzonderingen

Natuurlijk zijn er op het voorgaande uitgangspunt uitzonderingen mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer een onderhoudsplichtige noodgedwongen hogere woonkosten heeft. Dan kan de onderhoudsplichtige verzoeken om met een hoger bedrag aan woonkosten rekening te houden. Soms kan er aanleiding zijn om met een lager bedrag dan het woonbudget van 30% te rekenen. Dit kan het geval zijn wanneer de onderhoudsplichtige duurzaam een aanmerkelijk lagere woonlast heeft, de onderhoudsgerechtigde geld tekort komt en hij/zij de rechter vraagt om daarom rekening te houden met de werkelijke woonlast van de onderhoudsgerechtigde.


Wijziging van omstandigheden?

De nieuwe wijze van berekenen geldt voor zaken die na 1 januari 2023 op zitting worden behandeld en waarbij de ingangsdatum van de bijdrage op of na 1 januari 2023 ligt.


Zoals je wellicht weet, is het mogelijk om wijziging van een reeds vastgelegd of afgesproken alimentatiebedrag te verzoeken indien sprake is van gewijzigde omstandigheden. Deze nieuwe manier van berekenen geldt echter niet als wijziging van omstandigheden, op grond waarvan een wijziging van de alimentatie kan worden verzocht. Is er echter sprake van een andere wijziging van omstandigheden die wél herberekening rechtvaardigt, dan zal wel de nieuwe berekeningsmethode worden toegepast.


Heb je vragen over dit onderwerp? Bel of mail dan gerust!137 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page