top of page
a27d24_b3807cbe3f9e41fabbdf3265bf80790a~

Dossier corona

Inleiding

De maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus volgen elkaar in rap tempo op en getroffen ondernemers hebben het zwaar. Inmiddels heeft de overheid een aantal steunmaatregelen aangekondigd om getroffen ondernemers door de coronocrisis heen te helpen. Op deze pagina worden de aangekondigde steunmaatregelen opgesomd en leg ik je uit waar je als ondernemer aanspraak op kunt maken om het hoofd boven water te houden. Deze pagina zal telkens worden aangevuld met nieuws over de maatregelen. Heb je er vragen over of kom je er niet uit? Neem dan contact met mij op, dan help ik je gratis verder!

De steunmaatregelen zijn:

NOW.png

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud Werkgelegenheid (NOW)

Een subtitel toevoegen.png

Zoals ik in mijn eerdere blog al schreef, is de regeling voor Werktijdverkorting ingetrokken, omdat deze regeling niet was toegesneden op zo ongekend veel aanvragen. Werktijdverkorting kan dus niet langer worden aangevraagd. In plaats daarvan is de NOW in het leven geroepen.

 

Hoofdpunten van de regeling:

 • Als werkgever mag je geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aanvragen voor je werknemers, gedurende de periode waarover tegemoetkoming wordt ontvangen;

 • je verwacht ten minste 20% omzetverlies;

 • de aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden en kan eenmalig worden verlengd met 3 maanden;

 • de regeling geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;

 • de hoogte van de tegemoetkoming wordt bepaald door een formule, waarover hieronder meer; 

 • op basis van de aanvraag, zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling van omzet is geweest;

 • voor aanvragen die een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming overstijgen, is een accountantsverklaring vereist;

 • bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming, vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Indien je in de oude regeling van werktijdverkorting al een aanvraag hebt gedaan, krijg je hierover bericht. Deze aanvraag zal worden beschouwd als een aanvraag voor de NOW. Wel zal waarschijnlijk aanvullende informatie bij je worden opgevraagd.

UPDATE 31 MAART -  NOW regeling klaar!

Op 31 maart is de volledige tekst van de NOW regeling bekend gemaakt. De regeling is nu helemaal uitgewerkt en naar verwachting kunnen werkgevers vanaf 6 april 2020 een aanvraag indienen bij het UWV. De volledige tekst van de regeling, kun je hier downloaden. De belangrijkste punten zijn:

 • de formule waarmee de hoogte van de subsidie wordt berekend: A x B x 3 x 1,3 x 0,9Waarbij de variabelen staan voor:

  • A: het percentage van de omzetdaling. Dit wordt bepaald door een vergelijking te maken tussen de omzet in de maanden maart, april en mei 2020 en de jaaromzet 2019 gedeeld door vier. Indien omzetdaling pas later zichtbaar is, kunnen werkgevers een periode voor de omzetvergelijking aangeven die één of twee maanden later start. Werkgevers LET OP! Wanneer de keuze voor een bepaalde periode eenmaal gemaakt is, staat deze vast. Denk daarom goed na wanneer jouw omzetdaling zichtbaar wordt. De reden van de omzetdaling hoeft niet te worden aangetoond;

  • B: de loonsom, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van de totale loonsom van werknemers waarvoor werkgever het loon heeft uitbetaald in januari 2020. Het te compenseren salaris bedraagt per werknemer maximaal  9.538 bruto. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Voor uitzonderingen op de referteperiode, wordt verwezen naar de uitgebreide tekst van de regeling.
 • De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020;

 • Werkgevers geven bij de aanvraag de te verwachte omzetdaling op. Indien het UWV positief beslist op de aanvraag, wordt een voorschot uitgekeerd van 80%. Dit voorschot wordt betaald in maximaal drie termijnen, waarvan de eerste termijn binnen twee tot vier weken na indiening van de aanvraag wordt betaald.

Belangrijk is verder dat deze regeling, anders dan de oude regeling van Werktijdverkorting, ook compensatie biedt voor flexibele contracten. Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en die verzekerd is voor WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Dit geldt dus ook voor flexwerkers.

Op de werkgever die een aanvraag doet, rusten een aantal verplichtingen, naast de hierboven beschreven verplichtingen:

 • de werkgever is verplicht de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden;

 • de werkgever is verplicht de subsidie aan te wenden voor betaling van de lonen;

 • de werkgever moet de werknemers (indien mogelijk via de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging) informeren over de subsidieverlening;

 • de werkgever voert een controleerbare administratie die alle voor de subsidie relevante informatie bevat en de werkgever verschaft tot vijf jaar na de subsidieverlening inzage in deze administratie;

 • de werkgever doet loonaangifte op voorgeschreven momenten;

 • de werkgever meldt direct aan de minister indien er (gewijzigde) omstandigheden zijn die voor de subsidie van belang zijn;

 • de werkgever moet na afloop van de periode waarover subsidie is verleend een definitieve opgave van omzetdaling doen, mét accountantsverklaring;

 • de werkgever moet melden indien hij loonkostensubsidie in het kader van de Participatiewet heeft ontvangen.

Voor de details van de regeling, wordt verwezen naar de uitgebreide tekst.

UPDATE 1 JUNI 2020 - NOW 2.0

De NOW regeling wordt verlengd met een periode van 3 maanden, waardoor tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus 2020 kan worden aangevraagd. Een belangrijk verschil is dat de refertemaand voor de loonsom is vastgesteld op maart 2020. Een tweede belangrijk verschil is dat er niet langer een "boete" wordt opgelegd aan bedrijven die de arbeidsovereenkomst van een medewerker wegens bedrijfseconomische redenen beëindigd hebben. Eerder werd die werkgever gekort met 150% van de subsidie (dus hij werd gekort op de gehele subsidie die hij voor die medewerker zou krijgen, + 50% extra). Nu wordt de werkgever gekort met 100% van de loonsom van de werknemer waarvoor bedrijfseconomisch ontslag is aangevraagd.

Alle details vind je hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/now-veranderingen-per-1-juni.

NOW 2.0.jpg
IMG_3643.jpg

Compensatieregeling: € 4.000 voor direct getroffen ondernemers

Een subtitel toevoegen (1).png

UPDATE 7 APRIL 2020 - Opnieuw uitbreiding van de regeling

Op 7 april 2020 is de lijst met beroepsgroepen die in aanmerking komen opnieuw aangevuld. Ook bijvoorbeeld tandartsen, fysiotherapeuten en tatoeëerders kunnen nu in aanmerking komen. De nieuwe lijst vindt je hier. Daarnaast is het vestigingsvereiste voor deze maatregel versoepeld. Ook bedrijven die aan huis gevestigd zijn, kunnen daardoor in aanmerking komen voor deze ondersteuning. Denk aan de sectoren haarverzorging en schoonheidsverzorging, maar ook bijvoorbeeld een houder van een manege aan huis. Die bedrijven moeten een aanvullende verklaring overleggen, waaruit moet blijken dat de bedrijfsactiviteiten van de aanvrager een zekere minimale omvang hebben. Ook bijvoorbeeld rijschoolhouders komen nu in aanmerking, ondanks dat hun vestigingsadres vaak gelijk is aan hun woonadres. Aanvragen op grond van deze uitgebreide regeling kunnen vanaf 15 april a.s. worden gedaan. De volledige Kamerbrief van 7 april 2020 vind je hier.

De maatregelen die door het kabinet zijn genomen, ter bestrijding van het coronavirus, hebben voor een aantal sectoren in het bijzonder grote consequenties. Denk aan de horecasector, de culturele sector, reisbranche en bijvoorbeeld de evenementenbranche.

 

Er komt een tegemoetkoming voor de eerste nood van deze ondernemers, die zijn getroffen door de overheidsmaatregelen en die daardoor hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. Deze tegemoetkoming bedraagt een forfaitair bedrag van € 4.000. Deze € 4.000, mocht je die krijgen, telt niet mee voor de beoordeling of je aanspraak kunt maken op de TOZO-regeling (zie hieronder).

 

UPDATE 27 MAART 2020 - noodloket open!

Op 27 maart 2020 is het noodloket, om het compensatiebedrag van € 4.000,00 aan te vragen, geopend. De regeling heet vanaf nu officieel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Aan de hand van de SBI-code waarmee jouw onderneming staat geregistreerd bij de KvK, wordt bepaald of je voor deze tegemoetkoming in aanmerking komt. Zoek je SBI-code via deze link. Een aanvraag kun je doen via deze link.

 

UPDATE 29 MAART 2020 - Uitbreiding regeling

Vanaf 30 maart 2020 kunnen meer groepen bedrijven een beroep doen op deze regeling. De regeling staat vanaf 30 maart 2020 ook open voor bedrijven in de non-food sector, zoals winkeliers. Bovendien kunnen bedrijven die wél getroffen zijn, maar geregistreerd staan onder een andere SBI-code, dit melden bij uitvoeringsorganisatie RVO. Er wordt dan per geval bekeken of de ondernemer in aanmerking komt voor de regeling. Meer info lees je hier.

Uitstel voor de betaling van belastingen

Een subtitel toevoegen (2).png

Voor ondernemers geldt dat zij, nadat zij aangifte hebben gedaan en een aanslag hebben ontvangen, bijzonder uitstel van betaling kunnen vragen aan de Belastingdienst. Dit kan voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting (btw).

 

Wat moet je doen?

Stuur een brief aan de Belastingdienst (postbus 100, 6400 AC Heerlen), waarin je aangeeft en motiveert dat je door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat het verzoek is ontvangen, krijg je automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoef je niet te betalen. Indien je voor een langere periode uitstel wenst aan te vragen, dien je aanvullende informatie aan te leveren. Hierover later meer nieuws.

In elk geval is voor de eerste 3 maanden betalingsuitstel geen verklaring van een deskundige (bijvoorbeeld een accountant of brancheorganisatie) nodig!

 

Ben je ondernemer, betaal je een voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting en verwacht je een lagere winst door de uitbraak van corona? Dan kun je bovendien deze voorlopige aanslag wijzigen, zodat je direct minder belasting betaalt. Let wel op: indien je later dit jaar weer meer winst maakt, is het verstandig opnieuw naar de voorlopige aanslag te kijken. Zo voorkom je dat je achteraf veel belasting moet bijbetalen.

 

Overige belastingmaatregelen:

 • De belastingrente en invorderingsrente tijdelijk verlaagd naar 0,01% (in plaats van 4%);

 • Om de lage WW-premie toe te passen bij werknemers die voor onbepaalde tijd in dienst zijn (gevolg WAB), moeten werkgevers de arbeidscontracten van deze werknemers schriftelijk vastleggen. Voor werknemers die op 31 december 2019 al in dienst waren, was de werkgever hiertoe in de gelegenheid tot 1 april 2020. Deze periode is verlengd tot 1 juli 2020. Voor werknemers die na 1 januari 2020 in dienst zijn gekomen, geldt nog steeds dat het arbeidscontract direct schriftelijk moet worden vastgelegd.

 

LET OP! Dit uitstel biedt meer mogelijkheden! Was er op 31 december al sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar was deze nog niet op schrift gesteld? Dan is nu je kans om direct een goede arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op te stellen. Zo voorkom je juridische problemen in de toekomst!

Bezoek de website van de Belastingdienst voor uitgebreide informatie en uitleg over de manier van aanvragen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Een subtitel toevoegen (3).png

Deze regeling is gebaseerd op het de al bestaande Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. De regeling biedt inkomensondersteuning voor zelfstandigen tot het sociaal minimum en het bedrag bedraagt maximaal € 1.050,00 netto per maand voor alleenstaanden en € 1.500,31 netto per maand voor gehuwden of samenwonenden. De voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden, vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland nu verkeert. De inkomensvoorziening voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld niet te worden terugbetaald. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

 

Vooralsnog geldt deze regeling voor 3 maanden, dus tot 1 juni 2020 en werkt terug 1 maart 2020. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeente waarin de ondernemer woont. De regeling is nu nog niet van kracht. Zodra hierover meer nieuws te melden is, lees je het hier.

 

Kijk hier voor meer informatie.

 

UPDATE 27 MAART 2020 - Voorwaarden bekend gemaakt

Op 27 maart 2020 zijn de voorwaarden bekend gemaakt, die voor ondernemers gelden om in aanmerking te komen voor deze regeling.

 

De voorwaarden zijn:

 • de ondernemer moet verklaren dat hij verwacht dat zijn inkomen als gevolg van de coronacrisis de komende 3 maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Door de versoepelde regels, wordt er vooraf geen onderzoek gedaan naar de juistheid van deze stelling van de ondernemer. Blijkt de verklaring echter achteraf onjuist te zijn, dan moet dit alsnog worden doorgegeven aan de gemeente. Daarnaast hebben het vermogen (bijv. spaargeld en een eigen huis) en het inkomen van de partner geen invloed op de tegemoetkoming. Mocht je als direct getroffen ondernemer het bedrag € 4.000,00 ontvangen, dan geldt dit bedrag ook niet mee bij de beoordeling;

 • De zzp'er moet in Nederland gevestigd zijn en hoofdzakelijk in Nederland werken;

 • De ondernemer moet voldoen aan het urencriterium voor zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat hij het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandige werkzaam moet zijn geweest. Indien de ondernemer korter dan een jaar als zelfstandige werkt, geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt;

 • De ondernemer moet vóór aankondiging van deze regel, 17 maart 2020, al ingeschreven staan bij de KvK.

 

Let op! Vooraf zal er dus geen, of slechts een zeer summiere, toetsing plaatsvinden. Het kabinet heeft echter aangekondigd dat achteraf de juistheid van de informatie wel zal worden getoetst. Indien de aanvraag onjuist of onterecht blijkt te zijn gedaan, dient de uitgekeerde bijstand te worden terug betaald.

1 JUNI 2020 - TOZO-2

Bovenstaande TOZO-regeling liep eind mei 2020 af. De regeling is verlengd voor 3 maanden. Deze TOZO-2 loopt van 1 juni t/m 31 augustus 2020. Een belangrijk verschil met TOZO-1 is dat er bij de TOZO-2 regeling wél een partnertoets wordt uitgevoerd. Indien het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kun je geen aanspraak maken op een TOZO-2 uitkering. 

Let ook op: indien je een TOZO-1 hebt aangevraagd, krijg je niet automatisch ook de TOZO-2 uitkering. Hiervoor dien je verlenging aan te vragen bij jouw woongemeente. 

Volledige informatie vind je hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo/tozo-per-1-juni. 

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Een subtitel toevoegen (4).png

Met de BMKB-regeling kun je als mkb-ondernemer een borgstelling krijgen voor een gedeelte van een krediet. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat dan garant voor dat deel, waardoor jij als ondernemer bij de bank meer kunt lenen. Deze BMKB-regeling is nu verruimd, waardoor ondernemers die getroffen zijn door de coronaproblematiek onder gunstigere voorwaarden geld kunnen lenen bij de bank. Het borgstellingskrediet wordt verruimd van 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt, naar 75%. Bovendien kan de BMKB-regeling ook worden benut voor een overbruggingskrediet of voor verhoging van het rekening courant-krediet.

 

De BMKB-regeling wordt niet door de ondernemer zelf aangevraagd, maar door de kredietverstrekker. De verruiming geldt vanaf 16 maart 2020.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Een subtitel toevoegen (5).png

Voor een middelgroot- of groot bedrijf dat krediet nodig heeft, is het nu makkelijker om een banklening of bankgarantie te krijgen. De bank krijgt een 50% Staatsgarantie en loopt zo minder risico. Eerder kon via deze regeling minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 50 miljoen worden geleend. Door de verruiming kan nu maximaal € 150 miljoen per onderneming worden geleend.

 

Kijk hier voor de specifieke voorwaarden. Ook deze regeling wordt aangevraagd door de uw financierder.

logo_valkenswaard.png

Noodhulp per gemeente

Inmiddels heeft een aantal gemeenten een Noodloket voor ondernemers geopend, waarin zij regelingen aanbieden om ondernemers te ondersteunen. Raadpleeg jouw gemeente om te weten of, en zo ja hoe, zij je kunnen helpen.

 

De uitleg en tegemoetkomingen van de gemeente Valkenswaard, lees je hier, in een brief van burgemeester Ederveen en Wethouder Geldens.

 

Heb je vragen over jouw situatie, bel of mail mij dan en dan help ik je verder!

mr_edited.png
bottom of page